Bielizna nocna i odzież z jedwabiu naturalnego

Polski producent

BILQUIS: Marka dla Wymagających Kobiet

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy o adresie bilquislove.com jest prowadzony przez:

Mayka Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa 03-939, ul. Międzynarodowa 31a/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815382, NIP: 1133008113, REGON: 385094110, kapitał zakładowy: 20.000PLN.

Słowniczek:

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Mayka Group Sp. z o.o. dostępny pod domeną https://bilquislove.com/, za pośrednictwem którego Mayka Group Sp. z o.o.. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego https://bilquislove.com/, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221  ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Punkt zwrotu – Mayka Group Sp. z o.o., ul. WALECZNYCH 66 LOK. U-1, Warszawa 03-926;

Towary – produkty sprzedawane przez Mayka Group Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego bilquislove.com (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym bilquislove.com, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez Klientów Materiałów w Sklepie.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Mayka Group Sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 6. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta.
 8. Klienci mogą porozumiewać się z Mayka Group Sp. z o.o. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://bilquislove.com//kontakt, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres contact@bilquis.love bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 509 685 344, za pośrednictwem kanałów social media. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Mayka Group Sp. z o.o. i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 10. Mayka Group Sp. z o.o. w ramach świadczenia usług objętych treścią niniejszego Regulaminu, może wysyłać do Klientów posprzedażowe ankiety satysfakcji, związane z obsługą danego zamówienia.
 1. Rejestracja
 1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, imienia, zaakceptowania Regulaminu, polityki prywatności oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Weryfikacja poprawności założenia Konta odbywa się poprzez akceptację linku aktywacyjnego, który wysyłany jest na adres e-mail podany przy rejestracji. 
 5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień.
 6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 7. Mayka Group Sp. z o.o. umożliwia założenie Konta również poprzez użycie konta, które Klient posiada w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku wyboru tej formy rejestracji, Klient zostanie przekierowany do serwisu społecznościowego Facebook, gdzie po zalogowaniu się zostanie poinformowany przez serwis społecznościowy Facebook o tym, jakie dane na temat profilu zostaną przekazane Mayka Group Sp. z o.o.. W oparciu o przekazane dane zostanie utworzone Konto Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 9. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres email: contact@bilquis.love lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Mayka Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: https://bilquislove.com//contact, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres contact@bilquis.love bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 509 685 344 oraz  za pośrednictwem kanałów social media. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Klient może zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na stronie Sklepu, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone – wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. Mayka Group Sp. z o.o. stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie (wpisy na stronie Sklepu, recenzje itp.), udziela Mayka Group Sp. z o.o. licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez Mayka Group Sp. z o.o. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Mayka Group Sp. z o.o. bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Mayka Group Sp. z o.o.

 

 1. Procedura zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.
 2. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 509 685 344 w godzinach pracy infolinii, za pomocą formularza kontaktowego w godzinach pracy infolinii.
 3. W Sklepie, przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają: 
  1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Mayka Group Sp. z o.o. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 6. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 7. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 8. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Mayka Group Sp. z o.o.
 9. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” (lub równoznaczny).
 10. Mayka Group Sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 11. Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który będzie wysyłany po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.
 12. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Mayka Group Sp. z o.o. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
 13. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 14. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Mayka Group Sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Mayka Group Sp. z o.o. w wypadkach, gdy Mayka Group Sp. z o.o. będzie do tego uprawniona.
 15. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Mayka Group Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 16. Mayka Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.
 17. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Mayka Group Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 18. Umowa pomiędzy Mayka Group Sp. z o.o. a Klientem zostaje zawarta: 
  1. w odniesieniu do Towarów, za które Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania przez Mayka Group Sp. z o.o. zapłaty ceny;
  2. w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu towaru i zapłaty ceny.
 19. Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwego punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie 7 dni.
 20. Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu niż Klient, Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Mayka Group Sp. z o.o. w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Mayka Group Sp. z o.o. poprawnych danych.
 21. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Mayka Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 1. Towar
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Zmiany zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto”. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka.
 2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.
 1. Dostawy
 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Mayka Group Sp. z o.o.nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. Mayka Group Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Mayka Group Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Mayka Group Sp. z o.o..
 2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Mayka Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mayka Group Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe Klient powinien sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Mayka Group Sp. z o.o. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@bilquis.love. 
 6. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Mayka Group Sp. z o.o. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.

 

 1. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności: 
  1. Płatność przy odbiorze,
  2. Płatność przelewem lub kartą przy pomocy PayU,
 2. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Mayka Group Sp. z o.o. może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 4. Mayka Group Sp. z o.o. doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.
 6. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

 

 1. Reklamacja
 1. Mayka Group Sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Mayka Group Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Mayka Group Sp. z o.o.. nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561  § 2 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Mayka Group Sp. z o.o. w terminie najpóźniej 14) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. W przypadku gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Mayka Group Sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 31a/3, Warszawa 03-939.
 6. Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Mayka Group Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Mayka Group Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Mayka Group Sp. z o.o.
 7. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Mayka Group Sp. z o.o. za nabycie danego Towaru.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Mayka Group Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Mayka Group Sp. z o.o. za uzasadnione.
 9. Mayka Group Sp. z o.o. powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

 

 1. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Konsument dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem strony internetowej uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następujący sposób: 
  1. pisemnie na adres Mayka Group Sp. z o.o.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@bilquis.love
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: https://bilquislove.com//contact
 3. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu może skorzystać z formularza przesłanego wraz z Towarem. 
 4. Mayka Group Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Mayka Group Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Mayka Group sp. z o.o. nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mayka Group sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów dostarczenia Towaru (w wysokości równowartości kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Mayka Group Sp. z o.o. w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił). W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Mayka Group Sp. z o.o. dla dokonania zwrotu kosztów dostarczenia Towaru (w wysokości równowartości kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Mayka Group Sp. z o.o. w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił) rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Mayka Group Sp. z o.o. ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze, w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 8. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mayka Group Sp. z o.o., Mayka Group Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Mayka Group Sp. z o.o. zamówiony uprzednio Towar.
 9. Mayka Group Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Mayka Group Sp. z o.o. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Mayka Group Sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Mayka Group Sp. z o.o. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Mayka Group Sp. z o.o., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Mayka Group Sp. z o.o. poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć Konto zgodnie z treścią §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl RODO.
 2. Mayka Group Sp. z o.o. może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 4. Mayka Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Mayka Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Mayka Group Sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 9. Mayka Group Sp z o.o. informuje, że nie wyraża zgody na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.